ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTHY BY ELISA

 

Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van Healthy by Elisa gewoonlijk wordt uitgeoefend.

 

Artikel 1. Algemeen. Indien men van start gaat met een traject, programma, personal training of losse consulten bij Healthy by Elisa zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en rechtsgeldig. Healthy by Elisa geeft advies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt terstond op de hoogte gesteld.

 

Artikel 2. Verhindering Indien de Cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Healthy by Elisa hiervan onverwijld persoonlijk of  telefonisch op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 48 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Healthy by Elisa geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Healthy by Elisa gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen Indien de afspraak wordt afgezegd of bij het niet komen opdagen van een afspraak vervalt het recht op  het desbetreffende consult ten behoeve van het aantal overeengekomen consulten per maand, mits Healthy by Elisa anders beslist. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 48 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 3. Tariefstelling voor de behandeling aanvangt deelt Healthy by Elisa met de Cliënt mede welke tarieven gelden voor het eerste consult,  de vervolgconsulten en personal training. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.  Tarief intakeconsult is terug te lezen op www.healthybyelisa.nl.

 

Artikel 4. Betaling tenzij anders is overeengekomen betaalt de Cliënt aan Healthy by Elisa voor ieder consult of programma op basis van factuurbasis.

 

Artikel 5. Declaraties Indien Healthy by Elisa en de Cliënt in afwijking van artikel 2, 3, 4 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de Cliënt gehouden om binnen 14 dagen na declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door Healthy by Elisa aangegeven bank- of postbankrekening. Compensatie door de Cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de Healthy by Elisa uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is Healthy by Elisa gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. De kosten van het intakegesprek zijn excl. de kosten van het voedingsadvies.

 

Artikel 6. Speciale regeling Indien een ander dan de Cliënt met Healthy by Elisa is overeengekomen te betalen is artikel 6 overeenkomstig van toepassing, tenzij een regeling als bedoeld in artikel 4 is overeengekomen.

 

Artikel 7. Verschuldigdheid voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de Cliënt te eniger tijd aan Healthy by Elisa verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van Healthy by Elisa bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid Het advies van Healthy by Elisa is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Healthy by Elisa sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door Healthy by Elisa verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Healthy by Elisa.

 

Artikel 9. Healthy by Elisa ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan worden gebruikt gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan u wordt verstrekt. Healthy by Elisa is de enige met het copyright op de eigen materialen van Healthy by Elisa.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Healthy by Elisa te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken mits u hier toestemming voor heeft verkregen van Healthy by Elisa.

 

Artikel 10. Één maand betreft vier weken dus vier weekvoedingsschema’s. Startende van op de dagtekening contract of op de dag van de mondelinge afspraak tenzij anders bepaald door Healthy by Elisa.

 

Artikel 11. Het voedingsprogramma kan niet tussentijds worden stopgezet. Indien men geen voedingsadvies en weekschema’s wenst te ontvangen is men verplicht dit uitdrukkelijk via mail te bevestigen. Het verstrekken van advies, weekschema’s en consulten zullen hierbij worden stopgezet. Men is wel verplicht het bedrag van de overeengekomen periode alsnog volledig te voldoen.

 

Artikel 12. Personal training. Verhindering Indien de Cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op de afgesproken plaats van de Personal training aanwezig te zijn, dient hij de Personal trainer onverwijld persoonlijk of  telefonisch op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Personal trainer geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Healthy by Elisa gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen. Deze afspraak zal waar mogelijk opnieuw gemaakt kunnen worden binnen de afgesproken looptijd. Afspraken verzetten kan tot een maximum van 2 x per termijn mits beide partijen een passende nieuwe datum overeen komen. Indien dit binnen de overeen gekomen periode niet lukt zal de des betreffende Personal training les alsnog in rekening worden gebracht. De kosten van Personal training worden kunnen apart van het voedingsadvies gefactureerd. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid personal training: Het advies en trainingen van de personal trainer van Healthy by Elisa is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Healthy by Elisa sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de personal trainer van Healthy by Elisa verstrekte adviezen en lichamelijke oefeningen / trainingen tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de personal trainer van Healthy by Elisa.

 

Artikel 14. Indien Healthy by Elisa wegens welke omstandigheid dan ook het overeengekomen werk niet meer kan uitoefenen wordt het programma van de Client of traject per direct stopgezet. De Client is het verschuldigde bedrag verplicht te betalen tot de laatst uitgevoerde week van Healthy by Elisa van het traject of programma. Healthy by Elisa geeft onder geen enkele omstandigheid geld terug. Tenzij anders bepaald door Healthy by Elisa.

 

 

Gratis voedingsschema gratis dieetschema

Wil jij nu beginnen met gezond afvallen?

Dan heb ik iets heel waardevols voor je. Namelijk een gratis proefweek voedingsschema waarmee je tot wel 3 kilo per week kunt afvallen!

Vul je gegevens hieronder in en download het gratis proefweek voedingsschema!

Bedankt! Je ontvangt het voedingsschema in je inbox.